Zelf bouwen bestaat vrijwel altijd uit een complex proces. Dat klinkt misschien afschrikwekkend, maar dat hoeft het niet te zijn. Zeker niet als u zich laat bijstaan door Rolf Joosten Building Engineering & Design. Ik ben immers in staat om uw wensen zo optimaal mogelijk te verwezenlijken. Daarnaast neem ik u veel zorgen uit handen.
Het samenwerken met een adviseur/ontwerper kent veel verschillende fasen. Om het totale proces inzichtelijk te maken, worden deze fasen hierna stuk voor stuk kort omschreven:

1. Bepaling van de werkzaamheden
Misschien kunt u de adviseur/ontwerper al voor het verstrekken van de opdracht een compleet programma van eisen/wensen overhandigen. Maar misschien kan hij, vanuit zijn expertise, alternatieven aandragen waardoor hij u op andere, betere ideeën brengt. Dit adviestraject kunt u vooraf als aparte opdracht verstrekken (om daarna te kijken of u met de adviseur/ontwerper verder wil), of opnemen als onderdeel van de hele opdracht.

De andere werkzaamheden zijn onder te verdelen in de ontwerpfase, de voorbereiding op de bouw en de bouw zelf. U kunt de adviseur/ontwerper inschakelen voor één, twee of alle fasen. Deze laatste optie heeft vaak een positieve invloed op de kwaliteit van het eindresultaat.

2. Het verstrekken van de (deel)opdracht
Zodra het budget vastligt, is de adviseur/ontwerper er verantwoordelijk voor dat het (bij een gelijkblijvende opdracht) niet overschreden wordt. Neem daarom in de opdracht in elk geval op:

-budget (voor alle kosten)
-een globaal programma van eisen (wat gaat er zo ongeveer gebouwd worden)
-kwaliteit
-de werkzaamheden van de adviseur/ontwerper

Overweeg ook om zogenaamde uitstapmomenten in te bouwen. De oplevering van het voorlopig ontwerp leent zich daar goed voor. U krijgt dan voor het eerst te zien wat het gaat worden. Misschien valt het tegen. Dan is het handig om de samenwerking te kunnen beëindigen voordat u het vervolgtraject ingaat waarbij grote bedragen gespendeerd gaan worden.

Het verdient dus aanbeveling om een gefaseerde opdracht te verstrekken, die voor elke fase een honorarium voor de adviseur/ontwerper bevat en de mogelijkheid om te stoppen.

3. Afstemming wensen en randvoorwaarden
De adviseur kent de markt en de kosten en zal beoordelen of uw wensen realistisch zijn in relatie tot het budget. Gesprekken hierover monden uit in eerst een globaal – en daarna een definitief programma van eisen. Daarmee gaat de adviseur aan de slag.

4. Het voorlopig ontwerp (VO)
Met tekeningen van de gevel, doorsneden, contouren en een 3Dpresentatie wordt in deze fase globaal duidelijk gemaakt hoe het object er uit zal gaan zien. Het VO vermeldt ook de te gebruiken materialen en geeft een globale kostenraming.

5. Het definitief ontwerp (DO)
Het DO is geen nieuw ontwerp, maar een uitwerking van het VO waarin alle door u en de adviseur besproken wijzigingen verwerkt zijn. Hiermee krijgt u dus te zien hoe het object er daadwerkelijk uit zal komen te zien. Alles heeft nu een definitief karakter. Aan de hand van het DO voert de adviseur wettelijk verplichte berekeningen uit over onder meer daglichttoetreding, ventilatie en energieprestatie.

6. De bouwvoorbereiding / vergunningaanvraag
Met het DO in de hand wordt een omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd. Een adviseur beschikt over de expertise en ervaring om discussies met de afdeling Bouwtoezicht op efficiënte wijze aan te gaan. Bovendien heeft een aanvraag al snel een streepje voor bij de beoordelaars van Bouwtoezicht en Welstand als een adviseur/ontwerper het indient. Ook voor hen is het prettig om met iemand te communiceren die weet waar hij het over heeft.

Tijdens de bouwvoorbereiding kan ook een bestek (bestekboek en bestek(detail)tekeningen) of een uitgebreide technische omschrijving (met bestektekeningen) gemaakt worden. Op basis van deze documenten kunnen aannemers hun offerte uitbrengen.

7. De keuze voor de aannemer / aanbesteding / bouwteam
Wie gaat de bouw uitvoeren? De adviseur kan meerdere aannemers vragen om een offerte in te dienen, een aanbesteding. Ook kan besloten worden om één aannemer te benaderen. Bijvoorbeeld op aanbeveling van anderen, of omdat de adviseur goede ervaringen met hem heeft opgedaan. De adviseur zal de offerte inhoudelijk beoordelen om te zien of het precies aansluit op de bouwvoorbereidingsstukken.

8. Bouwvoorbereiding realisatiefase
Voordat de bouw daadwerkelijk van start gaat zijn uitvoeringstekeningen erg handig, zo niet noodzakelijk, deze tekeningen geven op een kleine schaal weer hoe er daadwerkelijk gebouwd moet worden Deze tekeningen zijn gedetailleerder dan alle voorgaande tekeningen. Ze komen voort uit overleg met de aannemer en afstemming op het bestek.

9. De uitvoering / bouwbegeleiding
Zodra de bouw van start gaat, kan de adviseur als directievoerder zijn waarde bewijzen. Want hoewel alles vastligt, zal iemand toch in de gaten moeten houden of de vele betrokken partijen zich wel aan de afspraken houden. Worden inderdaad de juiste materialen gebruikt? Loopt alles nog steeds volgens planning? Is er niets vergeten? Wordt de kwaliteit gewaarborgd? Worden afspraken nagekomen?

10. De oplevering
Na maanden van voorbereiding en hard werken staat uw droom eindelijk overeind. Reden voor een feestje, maar niet voordat alles uitvoerig gecontroleerd is. De praktijk leert dat er vrijwel altijd iets ontbreekt of niet helemaal volgens de afspraken is opgeleverd. De adviseur voert een inspectie uit en is in staat om gebreken te constateren en met de aannemer te bespreken hoe het zo snel mogelijk wordt opgelost.